Termes i Condicions de prepagament

 

Els serveis de lloguer de vehicles Go Vaning, SL a Andorra són prestats per Go Vaning, SL (des d’ara “Go Vaning”) amb domicili social en Avinguda d’Enclar 120 a Santa Coloma, Principat d’Andorra.

El terme prepagament significa que vostè ha pagat el lloguer a la bestreta en el moment de realitzar la seva reserva. Si Vostè ha prepagat el seu lloguer, la Confirmació de prepagament de Go Vaning, SL està subjecta als següents termes i condicions (d’ara endavant les “Condicions”).

Si vostè no està d’acord amb les presents Condicions, pot cancel·lar la seva reserva d’acord amb el que disposa el punt 6 posterior. En aquest cas, Vostè podrà lliurement realitzar una altra reserva online i efectuar el pagament a l’oficina de lloguer d’acord amb la tarifa aplicable.

 

1- Excepte en cas de promocions temporals que puguin ser aplicables, les tarifes prepagament no podran ser reemborsades ni acumulades a altres ofertes promocionals. La Confirmació de Prepagament de Go Vaning és intransferible. Només el titular de la targeta pot beneficiar-se de les tarifes prepagament.

 

2- Quedaran fora de les tarifes prepagament tots els càrrecs que siguin aplicables i no s’esmentin expressament en la Confirmació de Prepagament de Go Vaning tal com aquí es recull, i tot servei addicional, el pagament pugui correspondre al client. En el moment de la recollida, del vehicle, Go Vaning sol·licitarà a l’arrendatari (persona que subscriu el Contracte de Lloguer -amb independència que figuri com a conductor del vehicle llogat) en concepte de garantia del vehicle, una targeta de crèdit de la qual sigui titular, podent ser aquesta diferent a targeta de crèdit amb la qual es prepaga la reserva, amb l’objecte de cobrir qualsevol de les quantitats a pagar que no estiguessin incloses en les quantitats prepagades. En el cas que la reserva hagués estat realitzada i prepagada per un tercer, diferent de l’arrendatari (entenent com a tal la persona que subscriu el Contracte de Lloguer i és titular de la targeta de crèdit prestada com a garantia), i aquest tercer rebutgés posteriorment el càrrec realitzat per Go Vaning com prepagament del lloguer, Go Vaning pot exigir directament a l’arrendatari (i solidàriament als conductors autoritzats que figuren en el Contracte de Lloguer), el pagament d’aquesta quantitat. En el moment del lloguer es congelarà l’import a través de la corresponent autorització; la retirada de l’esmentat import no serà efectiva fins que el vehicle hagi estat retornat.

 

3- Excepte en cas de promocions temporals que puguin ser aplicables, les tarifes prepagament no podran ser descomptades ni acumulades a altres ofertes promocionals. La Confirmació de Prepagament de Go Vaning és intransferible. Només el titular de la targeta pot beneficiar-se de les tarifes prepagament.

 

4- En alguns països es pot sol·licitar el pagament de càrrecs addicionals en concepte de robatori o danys del vehicle, fins i tot en el cas que s’haguessin abonat o estiguessin incloses en les taxes de lloguer taxes de cobertura parcial per robatori, de danys per col·lisió i / o de cobertura parcial per sinistre o danys.

 

5 – Vostè pot modificar la seva reserva gratuïtament utilitzant el mateix canal que va emprar per fer la reserva, o bé posant-se en contacte amb el nostre centre d’atenció telefònica. La modificació de la reserva podrà afectar les tarifes de lloguer i requerir l’enviament d’una nova Confirmació de prepagament Go Vaning.

 

6- Vostè podrà cancel·lar la seva reserva utilitzant el mateix canal emprat per reservar, o bé posant-se en contacte amb el nostre centre d’atenció telefònica. Les cancel·lacions realitzades a través del lloc web de reserves de Go Vaning tenen efecte una vegada queden correctament registrades al sistema de reserva de Go Vaning,  Vostè podrà cancel·lar la seva reserva tal com s’indica a continuació:

 

Podrà cancel·lar gratuïtament la reserva fins a 48 hores abans de la data i hora d’inici del lloguer; Les reserves prepagadas cancel·lades amb menys de 48 hores d’antelació a l’hora de recollida del vehicle, seran reintegrades, encara que subjectes a una taxa de 50 euros. En tots dos casos, li enviarem una confirmació de cancel·lació.

Si No ha cancel·lat la seva reserva i no acudeix al centre de Go Vaning a recollir el Vehicle, l’import prepagat li serà reintegrat deduint d’aquest un import de 95 euros en concepte de penalització “no presentació”.

 

7- Si les modificacions de la reserva no es realitzen d’acord amb el que estipula l’article 4, no es reintegrarà cap import en concepte dels dies no utilitzats d’un lloguer acabat anticipadament (és a dir, si el client torna el vehicle abans del període de lloguer pactat) ni per recollides tardanes, si el client no recull el vehicle a la data d’inici del lloguer ni en el cas que les cancel·lacions es realitzessin després d’aquesta data.

 

8- Tot lloguer estarà subjecte a les condicions generals estàndard del contracte de lloguer Go Vaning que estigui en vigor en el moment i lloc del lloguer. Per a qualsevol informació addicional podeu consultar les Condicions Generals de Lloguer

 

9- L’elecció de la marca / model de Vehicle estarà subjecta a la disponibilitat del dia del lloguer del vehicle.

10- Els dies de lloguer es computen per períodes de 24 hores a comptar des del moment de la recollida del vehicle. Els càrrecs per dies addicionals s’aplicaran si el vehicle no és retornat a la data i hora acordades (els dies addicionals es computaran una vegada transcorregut un període de cortesia de 30 minuts i seran facturats d’acord amb la tarifa pública aplicable)

 

11- Tots els conductors queden informats que tota la informació es facilita voluntàriament amb l’objecte de proporcionar el servei de lloguer del vehicle i serà emmagatzemada en una base de dades informatitzada a la qual tindran accés tots els conductors en qualsevol moment per revisar i modificar les seves dades personals prèvia sol·licitud a Go Vaning.

 

12- Les presents Condicions han estat elaborats d’acord amb la legislació andorrana i es troben disponibles a l’adreça www.govaning.com. La llei andorrana serà la llei aplicable a les eventuals controvèrsies relatives a la interpretació o execució de les presents termes i condicions

 

12- Si Vostè ha prepagat la seva reserva actuant en qualitat d’empresari, és a dir, en l’àmbit de la seva activitat comercial o empresarial, ofici o professió, tota o disputa que pugui derivar de la seva reserva estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals Andorrans.